Assemblea General

Circular Informativa

En la passada assemblea general realitzada el 28 de setembre van ser tractats l’estat de comptes de l’exercici anterior i pressupostos, per part del tresorer, i la seva posterior aprovació.

Va tenir com a resultat l’assistència de 35 de les 479 famílies del total que formen l’associació. Agraïm la presència de tots els assistents.

Es segueix l’ordre del dia informat:

  • Explicació del tresorer sobre el fet en el curs 2015-2016, s’emet vídeo-resum del curs passat.
  • Exposem pressupost comparant els cursos: 15-16, 15-14 i curs actual.
  • Incloem al detall cada festa / activitat que hem gastat i com està pressupostat.-        S’aclareix que aquest curs la despesa serà més gran, ja que invertirem el benefici del curs anterior.
  • Es sotmet a votació el pressupost, s’aprova per majoria absoluta.

Cavalcada de reis:

S’explica el procediment seguit i estat actual

S’ha presentat sol·licitud a l’ajuntament amb el projecte de la idea de la carrossa, a l’espera que surti el concurs i ens confirmin si podem participar o no.

Comentem que si l’ajuntament ens aprova la sol·licitud, tornarem a fer una altra reunió i els pares rebran un correu electrònic per poder-se apuntar.

 Torn obert de paraules:

  • Aclarim dubtes d’informació general sobre el concepte d’adequació inclòs al rebut, sobre el que el col·legi ja havia informat al mes de Juliol.
  • Informem que tots els comptes del col·legi estan auditats per un auditor extern.
  • Es va comunicar que tota informació relacionada amb l’AMPA està exposat en la web de l’escola per a la consulta de qualsevol  pare/mare.

Aprofitem l’ocasió per demanar el suport i la solidaritat de les famílies per a participar en les activitats i aportar noves iniciatives.

L’escola forma part d’una etapa que cal mirar amb bons ulls, i en la distància a tothom li agrada tenir un bon record dels anys viscuts. Per això des de l’AMPA intentem aconseguir petites coses, any rere any (Festival de Primària, Xocolatada, timbalers per al Carnestoltes, participació dels Jocs Florals de l’escola a nivell d’Ajuntament, Festa Familiar, tallers de contes, Cavalcada de reis, etc.).

Pensen que l’escola ha de ser un lloc “nostre”, dels alumnes, professors i pares amb un projecte de futur.

Per contactar amb l’AMPA et pots dirigir a la seu social, o a través d’adreça de correu electrònic: [email protected]

Tornem a agrair l’assistència a tots, ja que ha sigut molt més que la del curs passat.

Sant Boi, 28 de setembre del 2016.