Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Eleccions al Consell Escolar

 Document presentació candidatura famílies per descarregar

Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar

Es convoquen eleccions al consell escolar d’aquest centre educatiu al sector de pares, mares,  tutors i tutores legals de l’alumnat, al sector del professorat  i de l’alumnat d’acord amb les precisions següents:

Primera.- Els censos electorals de cada sector estaran exposats al tauler d’anuncis del centre fins el dia 14 de novembre de 2018.

Segona.- Les possibles reclamacions a les inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit a la directora del centre dins el termini establert de tres dies lectius entre el dia 12 i el 14 de novembre de 2018.

Tercera.- Les candidatures s’han de presentar per escrit davant la mesa electoral corresponent, amb el impresos adients fins el dia 21 de novembre de 2018.

Quarta.- Les candidatures seran proclamades i publicades al tauler d’anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives meses electorals el dia 22 de novembre de 2018.

Cinquena.- Les resolucions a les inscripcions als censos electorals es publicaran als taules d’anuncis dels centre el dia 14 de novembre de 2018.

Sisena.- La sol·licitud per actuar com a supervisor es farà mitjançant escrit, segons el model establert, dirigit a la presidència de les meses electorals respectives, abans del dia 21 de novembre de 2018.

Setena.-  El sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals del sector de pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat es farà el dia 12 de novembre de 2018 a les 17.15 hores  al despatx de direcció.

Vuitena.- Les meses electorals de tots els sectors es constituiran el dia 14 de novembre de 2018 als locals de l’edifici escolar.

Novena.- El nombre de representants que es renoven en aquesta convocatòria és:

 • Sector del professorat: 2
 • Sector de pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat: 1
 • Sector de l’alumnat: 1

Desena.- Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants d’acord amb les vacants que es convoquen a l’apartat anterior.

Onzena.- Les votacions es faran el dia 26 de novembre de 2018 amb el següent horari:

 • Professorat: 26/11/18 de 10 a 11.30 hores.
 • Pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat: 26/11/18 de 16.45 a 17.30 hores.
 • Sector de l’alumnat: 27/11/18 de 10 a 11 hores.

Dotzena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública es faran els escrutinis dels vots emesos i posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector.

Tretzena.- Les meses electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se.

Calendari del procés electoral per a renovar els membres del Consell Escolar.

CALENDARI

5/11/18

 • Convocatòria d’eleccions.
 • Publicació del cens electoral de cada sector.

12/11/18

 • Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.

14/11/18

 • Últim dia per presentar reclamacions al cens electoral.
 • Constitució de les meses electorals.
 • Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu.

15/11/18

 • Publicació del cens electoral definitiu.

21/11/18

 • Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.

22/11/18

 • Publicació de candidatures dels diferents sectors.

21/11/18

 • Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares, mares, tutors o tutores legals de l’alumnat, personal no docent.

26/11/18

 • Eleccions del sector de mares, pares, tutors i tutores legals de l’alumnat.
 • Eleccions del sector del professorat.

27/11/18

 • Eleccions de l’alumnat

14/12/18

 • Últim dia per informar de les dades de participació al departament d’Ensenyament.

17/12/18

 • Constitució del consell escolar renovat.

19/12/18

 • Lliurament als Serveis Territorials la còpia autenticada de l’acta de constitució del consell escola renovat.

Normes d’elecció al sector famílies.

Composició de la mesa electoral

 • Presidenta: La directora o l’òrgan de govern que designi.
 • Vocals: Dues persones membres del sector.
 • Secretari/a: El/la vocal de menys antiguitat al centre i, en cas de coincidència, el/la de menor edat.

Els/les vocals es designen per sorteig entre les persones que integren el cens.

Cens

Formen part del cens electoral del sector els pares, mares, tutors i tutores legals els fills o les filles dels quals estan matriculats al centre i n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela  en el moment de la convocatòria.

 Candidatures

 • Poden presentar candidatures els pares, mares, tutors o tutores legals que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d’aquests i figuren al cens electoral.
 • En cas que hi hagi més vacants que candidats, totes les persones membres del sector són elegibles i, en cas, que la persona elegida no vulgui assumir-ne la representació, el lloc queda vacant fins la propera convocatòria d’eleccions.
 • Les candidatures poden presentar-se amb l’aval d’una associació de pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat o d’una relació de pares, mares, tutors o tutores legals.
 • Les candidatures es podran entregar en el termini previst a la secretaria de l’escola que les farà arribar a la mesa electoral corresponent.

Votacions

 • Poden votar totes les persones inscrites al cens electoral.
 • Els/les votants s’hauran d’identificar amb el DNI o un document equivalent.
 • El vot és secret.
 • No està previst el vot delegat, per correu o el vot electrònic.

Escrutini i proclamació de les persones electes

 • Un cop finalitzada la votació, la presidenta i els/les vocals recomptaran els vots i aixecaran acta de la votació.
 • Els resultats es faran públics immediatament després d’acabar l’escrutini.
 • El mandat de les persones electes és de quatre anys.