Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya