Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Equip docent

Equip directiu

 • Dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’es­cola i coordina la tasca realitzada pels diferents equips de professors.
 • Impulsa l’elaboració, la revisió, l’aplicació i avaluació de les diferents actuacions del Projecte educatiu, concretades en la Programació anual.
 • Promou l’actualització pedagògica i la forma­ció permanent dels professors.

Directora: Marta Recort
Sots-directora: Elisenda Benavent
Cap d’estudis d’infantil i primària: Andres Garcia
Cap d’estudis de secundària: Sergi Sales

Professorat

El professorat constitueix un sector fona­mental de la comunitat educativa i jugaun paper decisiu en la vida de l’escola. El seu treball té lloc en el marc de la comunitat educativa, de la qual constitueixen un estament fonamental. Per això:

 • Exerceixen la funció docent d’acord amb els principis i els valors del Caràcter propi del centre i vetllen per l’assoliment dels objectius del seu Pro­jecte educatiu.
 • Són educadors, és a dir, la seva tasca formati­va va més enllà del que comporta la transmissió sistemàtica d’una sèrie de coneixements. Amb la seva feina contribueixen, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament de les capaci­tats (intel·lectuals, afectives, psicomotors, socials i morals) dels alumnes.
 • Contribueixen, amb el desenvolupament de les seves activitats, que al centre es convisqui en un clima de respecte, tolerància, participació i lli­bertat, que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica.
 • Es coresponsabilitzen de l’acció educativa glo­bal i intervenen activament en la gestió i direcció del centre, a través de la seva participació en els òrgans de govern unipersonals i col·legiats.
 • Es formen permanentment, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’ensenyament i el fun­cionament del centre.

Educació infantil

 • Sis tutores.
 • Dues mestres de reforç.
 • Una tècnica en educació infantil.
 • Un especialista de música i psicomotricitat.
 • Dues especialistes d’anglès.
 • Una mestra d’educació especial.
 • Un psicopedagog.
 • Personal no docent.

Educació primària

 • Dotze tutors.
 • Tres especialistes d’anglès.
 • Tres especialistes d’educació física.
 • Una especialista de música.
 • Una especialista de plàstica.
 • Una mestra per desdoblaments a cicle inicial.
 • Dues mestres d’educació especial.
 • Dos psicopedagogs.
 • Personal no docent.

Educació secundària

 • Tutories de 15 alumnes.
 • Psicopedagoga
 • Una mestra d’educació especial.
 • Dues especialistes en llengües estrangeres (anglès i francès).
 • Desdoblaments d’anglès.
 • Desdoblaments de laboratori.
 • Grups de suport.
 • Grups d’ampliació.
 • Personal no docent

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Si continueu navegant estareu donant el vostre consentiment per a l'ús de cookies. Més informació

ACCEPTAR
Aviso de cookies