Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat format per pares i mares, personal docent i no docent, alumnes i representants de la Titularitat que tenen com a objectiu treballar de manera comuna per aconseguir qualitat en l’ensenyament de tots els alumnes, harmonia en la convivència de la comunitat educativa i eficàcia i transparència en la gestió del Centre.

Funcionament

El Consell Escolar s’ha de reunir perceptivament un cop cada trimestre i tantes vegades com el funcionament del Centre ho faci necessari. Aquestes reunions les ha de convocar el President o Presidenta. També es reuneix sempre i quan ho sol·licitin un terç dels membres del Consell Escolar. Cada membre del Consell té un període de permanència com a conseller o consellera de quatre anys i cada dos es renova la meitat dels membres mitjançant unes eleccions a cada sector.

Funcions

a) Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria.

b) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.

c) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.

d) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència la lletra c.

e) Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.

f) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.

g) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.

h) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.

i) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.