Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Com treballem?

La nostra línia pedagògica es desplega en tot el conjunt d’activitats educatives que viuen els alumnes en el seu dia a dia.

A continuació, es descriuen algunes d’aquestes metodologies, activitats o matèries més concretes, que considerem una mostra de la nostra ideologia educativa i d’allò que volem aconseguir amb els nens i les nenes.

Unitats didàctiques globalitzades

Les unitats didàctiques de cada curs de l’etapa d’infantil estan pensades per esdevenir experiències d’aprenentatge globals i progressives.inf2

Aquestes unitats didàctiques desenvolupen totes les capacitats d’autonomia, de comunicació, descoberta i convivència. Cadascuna d’elles se centra en un moment important dins la vida de l’infant: descobriment d’un mateix (el cos, P3; les emocions, P4; i la diversitat, P5), entorn (l’escola, P3; els voltants, P4; i el poble, P5), entre d’altres.

A la nostra escola valorem molt que els alumnes prenguin consciència de la cura del medi ambient. És per això que es treballen unitats tan importants com L’hort o El reciclatge.

Cal destacar també el Projecte del nom de la classe, on els mateixos alumnes escullen el nom de l’aula.  Partint dels coneixements previs i dels interessos de l’alumnat, es formularan preguntes que els nens i les nenes, amb l’ajuda de les seves famílies, intentaran contestar. La recerca d’informació, l’elaboració de murals informatius i l’exposició d’aquests són algunes de les fases d’aquest projecte.

Protagonista de la setmanainf3

Per desenvolupar el propi coneixement, l’autoestima, la diversitat i les capacitats comunicatives, el Protagonista de la setmana és una activitat on cada alumne, de manera rotativa, haurà de presentar i explicar als companys objectes, fotografies o trets d’identitat sobre la seva vida. Les temàtiques varien: el seu naixement i la seva infantesa, el seu arbre genealògic o la feina dels pares o de les mares.

Racons d’experimentació inf4

Amb la intenció de fomentar la participació activa dels nens i de les nenes en el seu propi aprenentatge, dos cops per setmana cada classe es divideix en quatre grups: dos d’ells de manera guiada i dos més de manera autònoma treballen diversos continguts i capacitats experimentalment. El joc simbòlic, la psicomotricitat fina, el llenguatge matemàtic, el llenguatge verbal i escrit o el llenguatge plàstic són alguns d’aquests continguts que creiem que es poden desenvolupar amb millor qualitat en un grup reduït i amb una metodologia enfocada a la manipulació.

Espais d’aprenentatgeinf5

Els espais d’aprenentatge instrumental estan pensats per desenvolupar les capacitats comunicatives i el llenguatge tant oral com escrit. Es realitzen en un grup encara més reduït (la classe es divideix en tres grups de vuit nens i nenes un cop a la setmana) i permet una atenció i guiatge molt més personalitzat. Així doncs, hi ha espais d’expressió oral, de grafisme i lecto-escriptura i de speaking (expressió oral en anglès), que l’alumnat va realitzant de manera rotativa.

Lectoescripturainf6

Un altre dels desdoblaments on la classe es divideix en dos grups un cop a la setmana és en l’àrea de lectoescriptura. En aquesta àrea es treballa la psicomotricitat fina i el grafisme, per més endavant donar pas a les prèvies de lectura i el treball de la descodificació. Per aquest objectiu, l’escola aposta per un software innovador, el Glifing, que des de P-4 fins a ben entrada l’etapa primària permet treballar sistemàticament els processos lectors, la comprensió i la memòria de treball.

Maleta viatgera i contacontesinf7

El projecte lingüístic del centre no només està focalitzat a consolidar els mecanismes lectors i la capacitat de comprensió, sinó que també fa èmfasi en la motivació i el gust per la lectura. Amb aquest objectiu es despleguen activitats com la Maleta viatgera i el Contacontes, on cada alumne explica als seus companys la història d’un conte que, prèviament, ha llegit i preparat a casa amb l’ajuda dels més grans.

Informàtica / Matemàtiquesinf8

La informàtica i l’ús de les noves tecnologies com a eines de comunicació i aprenentatge són una altra de les prioritats de la nostra escola. Un cop per setmana, la classe es divideix perquè, mentre mig grup realitza activitats experimentals i de manipulació pel treball del llenguatge matemàtic, l’altra meitat desenvolupi la seva competència digital a l’aula d’informàtica.

Anglèsinf9

Dins del nostre Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE), el nostre compromís amb l’anglès és més gran curs rere curs, a fi de consolidar unes bones bases en l’aprenentatge de la llengua estrangera ja des de l’inici de l’etapa escolar. Amb aquest objectiu, volem oferir les millors condicions invertint temps (el taller d’anglès, l’espai d’expressió oral i rutines diàries), professionals de qualitat i recursos digitals.

Músicainf10

El desenvolupament del llenguatge musical també forma part dels nostres objectius educatius i, per tant, és un dels tallers on els alumnes gaudiran de la música amb experiències divertides i enriquidores.

Psicomotricitatinf11

La descoberta d’un mateix és un procés que inclou, entre d’altres, el desenvolupament d’habilitats motrius, l’expressió corporal i la pràctica d’hàbits saludables. Aquesta és una de les prioritats de totes les nostres pràctiques educatives, però especialment durant les dues hores a la setmana en les quals els alumnes fomentaran aquests aspectes amb una àmplia varietat d’activitats, mentre es diverteixen al pati de l’escola.